Logopedická prevence

Logopedická prevence
V naší MŠ je realizována ve všech třídách logopedická prevence. Poskytujeme dětem správný řečový vzor, podporujeme u dětí rozvoj komunikačních dovedností – využíváme i neplánovaných aktivit, které vychází z momentální situace.
Zaměřujeme na poslech a převyprávění příběhů a pohádek, které jsou vázány k probíranému tématu. Každý den zařazujeme logopedickou chvilku. Upřednostňujeme výuku prostřednictvím přirozené komunikace mezi dospělým a dítětem, procvičování jazyka a mluvidel spojujeme s pohybem, hudbou, herními činnostmi rozvíjejícími hrubou i jemnou motoriku.
Největší pozornost je věnována  dětem ve speciální třídě zřízené přednostně pro děti s řečovými vadami.

Ve všech třídách MŠ probíhají:

  • pedagogická diagnostika, stanovení potřebné péče u jednotlivých dětí
  • kolektivní logopedické chvilky (myofunkční terapie) pro všechny děti
  • individuální logopedické chvilky pro děti z běžných tříd – prováděné podle potřeby vyškolenými učitelkami z běžných tříd
  • konzultace s rodiči

Ve speciální třídě zřízené přednostně pro děti s řečovými vadami probíhá:

  • podstatně větší míra individuální práce s dětmi
  • každodenní spolupráce s rodiči
  • spolupráce s logopedy a dalšími odborníky 

Aktivity probíhají v jednotlivých třídách, pro individuální práci je využívána logopedická pracovna.

Při zajišťování logopedické prevence a péče těsně spolupracujeme s logopedkou Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích.