Učíme se od přírody

Environmentální výchova má v našem školním vzdělávacím programu významné místo. Chápeme, že příroda nám dává všechny dary potřebné k našemu životu. Dříve byli lidé s přírodou spjati a byli na ní závislí. Dnes žijeme ve městě více či méně od přírody odtrženi. Ať je jakékoli počasí či roční doba, máme stále všeho nadbytek.
Chceme děti přirozeným, nenásilným způsobem při každodenních činnostech vést k objevování přírody a k vytváření vztahu ke všemu živému i k úctě k přírodním zdrojům. Rády bychom, aby si děti byly dobře vědomy závislosti lidí na přírodě a s pokorou dokázaly vnímat a oceňovat zázraky přírody. Pak uvidí, že ne všechno na světě se dá koupit za peníze. Budou umět o něco živého pečovat a za něco nést svůj díl odpovědnosti. Zároveň se budou učit v přírodě poznávat samy sebe, načerpat potřebný klid a energii.
Systematické působení environmentální výchovy na dětskou duši otevírá nové prostory pro utváření hodnot, postojů, vzorců chování a mezilidských vztahů. Věříme jednoduché rovnici: “Když přírodu poznám a budu ji mít rád, mohu ji pomáhat chránit „

Cíle projektu:

 • poznávat přírodu a její elementární zákonitosti
 • budovat a posilovat vztah k přírodě a úctu k přírodním zdrojům
 • učit pokoře a odpovědnosti za stav životního prostředí
 • rozvíjet tělo i ducha v přírodním prostředí
 • poznávat hodnotu lidské práce

Při naplňování projektu

 • Využíváme zejména naši krásnou zahradu s přírodními prvky a pracovními koutky v Chrudimi a park v Medlešících. Na zahradách děti pozorují, objevují a také pracují – sejí, sázejí, starají se o rostliny, sklízejí i zpracovávají.
 • Vracíme se s dětmi ke kořenům. Poznávají, odkud se bere jídlo a že to dá velkou práci než se dostane na stůl. Vytváříme pozitivní vztah k jídlu, získáváme nové zkušenosti s méně známými potravinami, děti se učí samostatnosti dětí při stolování, zvládat jednoduché prací při přípravě jídla – krájení, strouhání, nalévání, míchání, přijímání odpovídajících společenských návyků při společném stolování. Poznávají důležitost dodržování pitného režimu – více druhů nápojů včetně čisté vody z kohoutku.
 • Účastníme se ekovýchovných programů poskytovaných Středisky ekologické výchovy a jinými organizacemi.
 • Pracujeme s přírodními materiály.
 • Zařazujeme pokusy a objevy.
 • Podporujeme venkovní pohybové aktivity pro rozvoj hrubé motoriky, obratnosti, odvahy, jako trénink fyzické i psychické odolnosti.
 • Vedeme k šetrnému hospodaření – k šetření zdrojů a energií. V MŠ třídíme odpady – papír, plasty, sklo, bioodpad, hliník, elektroodpad, staré pečivo.

V rámci projektu je prostor pro tvořivé dílny s rodiči, společné přetváření přírodní zahrady a výlety do blízkého okolí apod.