Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení.

1. Oficiální název organizace

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846
Strojařů 846
537 01 Chrudim 4
Příspěvková organizace Města Chrudim

2. Důvod a způsob založení

 • Zřizovatel: Město Chrudim
 • Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT od 26.3.1996 pod číslem IZO 107 582 651
 • IČ: 75017610
 • Webové stránky msstrojaru.cz
 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.
 • Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzděláváni podle ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování pro děti mateřské školy, její činnost se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

3. Organizační struktura

Organizační složky školy:

 • Mateřská škola
 • Zařízení školního stravování – školní jídelna a výdejna

Ředitelka:

 • Linda Bačinová
 • Kontakty školy: info@msstrojaru.cz
 • Ředitelka je statutárním orgánem příspěvkové organizace a jejím jménem činí právní úkony ve všech věcech.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

 • Mateřská škola, Strojařů 846, Chrudim 4, 537 01

Adresa pro osobní návštěvu

 • Mateřská škola, Strojařů 846, Chrudim 4

Úřední hodiny

 • dle domluvy s ředitelkou školy

Telefonní čísla

 • MŠ Strojařů Chrudim
  • Pevná linka: 469 688 488
  • Kancelář MŠ Strojařů – mobil: 731 681 879
  • Třída Motýlci – mobil: 731 681 880
  • Třída Koťata – mobil: 736191924
 • Odloučené pracoviště Medlešice
  • Pevná linka: 469 688 880
  • – mobil: 730 581 574

Adresa internetové stránky

Adresa e-podatelny

Další elektronické adresy – datová schránka

 • ti6kpsb

5. Bankovní spojení, číslo účtu

 • 78-8176660287/0100

6. Identifikační číslo (IČ)

 • 75017610

7. Dokumenty

 • Školní řád – zobrazit
 • Provozní řád – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Organizační řád – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Školní vzdělávací program – zobrazit
 • Soubor dalších vnitřních směrnic – v listinné podobě v ředitelně MŠ

8. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 • Škola není plátcem DPH

9. Žádost o informace

 • Právo na informace je zakotveno v Listině práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Opravné prostředky

 • Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

12. Formuláře

13. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vydané právní předpisy – vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

 1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
  Formát A4 jednostranný……………………………………….….…………1,50 Kč/A4
  Formát A4 oboustranný……………………………………….…….……….3,00 Kč/A4
  Formát A3 jednostranný……………………………………….…….………2,50 Kč/A3
  Formát A3 oboustranný……………………………………….…….……….5,00 Kč/A3
 2. Tisk na tiskárnách PC
  Formát A4 na laserové tiskárně……………………………………………2,00 Kč/A4
  Formát A4 na ostatních tiskárnách..………….…….…………………..2,50 Kč/A4
  úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk
 3. Kopírování na magnetické nosiče
  Nenahrané CD………………………………….………..………….…………50,00 Kč/1ks
 4. Za odeslání informace
  Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
 5. Další věcné náklady
  Dle formy poskytované informace
 6. Osobní náklady
  Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu…………………………………………………….….150,00 Kč/hod.
 7. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

16. Licenční smlouvy

 • Mateřská škola nemá žádné licenční smlouvy

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Na webu mateřské školy.