Speciální třídy

Korálky (speciální třída zřízená přednostně pro děti s vadami řeči)

Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na prevenci řečových vad a kompenzaci ostatních problémů jednotlivých dětí (pohyb, grafomotorika, pozornost, soustředění, ap.). Ve třídě je zastoupena větší míra individuální práce – denně probíhají individuální logopedická cvičení, která jsou zaznamenávána do pracovního sešitu, se kterým dále pracují doma rodiče s dítětem. Spolupráce s rodiči je intenzivnější než na běžných třídách, a pokud rodiče dobře spolupracují, jsou pokroky dětí v této třídě velmi výrazné.

Motýlci (speciální třída zřízená přednostně pro děti s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami)

Od září 2014 má tato třída jako jediná v pardubickém kraji statut třídy MŠ pro děti s poruchami autistického spektra (PAS). V tomto školním roce  je v ní zapsáno 6 dětí ve věku 3 – 7let, kterým se věnuje tým 2 učitelek a 2 asistentky pedagoga. Do třídy můžeme přijmout i děti s vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, ADHD a dalšími vývojovými poruchami.

Ve své práci rozvíjíme pedagogiku potenciálu. Náš přístup k dítěti tedy vychází z důkladného poznání dítěte (pedagogické diagnostiky) na jejímž základě ve spolupráci s rodiči, SPC a dalšími odborníky má každé dítě vypracovaný individuální výchovně vzdělávací plán.  Naše výchovně vzdělávací práce s dítětem je založena na principech aplikované behaviorální analýzy (ABA) a využití jejich technik.

Cílem naší práce je rozvoj všech složek osobnosti s důrazem na dosažení maximální míry sebeobsluhy, rozvoj dovedností a schopností v oblasti mezilidských vztahů a společenského chování, rozvoj řeči a komunikace. Nejde nám jen o vyrovnání určitých nedostatků dětí, ale o jejich úplné začlenění a přijetí do života nejen školy, ale i celé společnosti. Všechny nabízené činnosti jsou v souladu se ŠVP.

Základem tohoto přístupu je důkladné poznání a rozvíjení přirozených zájmů dítěte. Sdílená pozornost, napodobování, manipulace s hračkami a pohybové aktivity, budování důvěry, to jsou naše první cíle. Postupně učíme děti si o oblíbené aktivity a hračky žádat znakem, pojmenovat je, odpovídat na otázky. Naše děti začínají mluvit, říkají svá první slova i jednoduhjé věty. S novými dovednostmi v oblasti sebeobsluhy a řeči postupně mizí i problémové chování a vznikají první přátelství.

Získání sociálně žádoucího chování dítěte, rozvoj řeči a komunikačních dovedností, osvojení dalších dovedností a věku dítěte přiměřených vědomostí tak, aby bylo připraveno zahájit školní docházku s co nejmenší mírou podpory jsou hlavní cíle, které trvale sledujeme.

Vzhledem k potřebám dětí převažují v průběhu dne formy individuální práce. Za velmi důležitou považujeme úzkou spolupráci s rodiči.

Dětem se snažíme zajistit podnětné, estetické a bezpečné prostředí. V naší třídě se mohou cítit úspěšné, uznávané a bezpodmínečně přijímané.

Více na: http://www.facebook.com/motylci/

Provoz speciální třídy Motýlci je od 6,45 do 15,00 hodin.

V rámci letního prázdninového provozu speciální třída funguje pouze 14 dní z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických pracovníků.

Pro přijetí dětí do speciálních tříd MŠ je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení vypracované na základě vyšetření dalších odborníků.