Z námětů rodičů

Děkujeme rodičům za čas, který věnovali hodnocení školního roku 2018/19., Za všechna poděkování a pochvaly a za všechny náměty a připomínky k naší práci v roce 2018/2019. Vaše konstruktivní podněty nás inspirují ke změnám a posunou nás zase o krok dál. Zároveň můžeme díky nim vysvětlit, proč některé věci v naší škole děláme tak, jak děláme.

Jsme rádi, když se ke vzdělávání vyjadřujete i během školního roku a dělejte to tak i nadále – osobně nebo prostřednictvím formuláře na webu (Kontakty – napište nám).

Z návrhů a připomínek rodičů:

Posunutí začátku povinného vzdělávání předškoláků
Povinné vzdělávání trvá dle § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb. minimálně 4 hodiny, aby bylo splněno do oběda, kdy některé děti odcházejí, je nastaveno od 8 do 12 hodin. (s časem vzdělávání lze tedy pohnout pouze dopředu – např. od 7:45 h.).

Nelíbí se nám stálé parkování aut na chodníku před školkou!
Situaci řešíme ve spolupráci s městskou policií, v tom budeme dále pokračovat. Byly uděleny pokuty za parkování na chodníku. Pomůžete svou ohleduplností k nápravě situace? Obracet se můžete na policii i vy – občané. Pokud máte jiný nápad na vyřešení tohoto problému, pojďte nám pomoci ho řešit.

Podávání ruky na pozdrav mi přijde už hodně zastaralé.
Vítání a loučení s podáním ruky můžete očekávat i v dalším školním roce . Znamená to osobní kontakt s dítětem, kdy ho vítáme při příchodu do MŠ jako partnera, dáváme mu v té chvíli pozornost, dítě se učí očnímu kontaktu, který se z komunikace pomalu vytrácí, učí se pro tu chvíli zastavit. Přirozeně si osvojuje základní pravidlo komunikace, kterou bude používat celý život. Při odchodu zároveň paní učitelka ví „ano, rozloučili jsme se, dítě odchází s rodičem domů.“

Rozšíření provozu MŠ
Ve školním roce 2019/20 bude provoz rozšířen – MŠ bude fungovat od 6:15 h. do 16:45 h. Prosíme rodiče, aby děti vyzvedávali do 16:40 h. a do 16:45 h. stihli MŠ opustit.

Posunutí času u odpoledních akcí pro rodiče
U akci určených pouze pro rodiče se budeme snažit vyjít tomuto požadavku vstříc. U akcí pro rodiče a děti (besídky, slavnosti apod.), které se většinou konají od 15:30 h., bereme ohled především na vaše děti, které jsou již pobytem v MŠ unavené a v odpoledním čase výrazně ztrácí pozornost.

Návrh spolupráce s odborníky pro pravidelné proškolení personálu + supervize. Možnost spolupráce např. s dětským psychologem – konzultace pro rodiče i učitelky. Zpětná vazba pro rodiče, jak si dítě ve školce vede, co mu jde x nejde – bylo by velmi přínosné získat konkrétní informace/doporučení apod.
Pedagogové v naší MŠ se pravidelně a rádi vzdělávají. Podrobný přehled vzdělávání je uveden pravidelně ve výroční zprávě za každý školní rok (je k dispozici na chodbě MŠ a na webu školy, za šk. rok 2018/19 bude zveřejněna do října 2019). V proběhlém školním roce proběhla v naší MŠ v rámci projektu Šablony i supervize pedagogů. Zároveň spolupracujeme v individuálních případech s místními odborníky – psychology, speciálními pedagogy a dalšími odborníky (Ped. – psych. poradna, SPC, neziskové organizace, OSPOD MěÚ Chrudim…).
Rodičům nabízíme 2 x ročně (podzim, jaro) neformální setkání na individuální schůzce, kde je prostor a čas na sdílení výsledků, potřeb dětí, otázky zhodnocení výchovných postupů v MŠ a rodině, otázky adaptace dítěte, školní zralosti apod. Využijte čas, kdy se paní učitelka může věnovat jen vám. Pokud vám nevyhovuje navržený termín schůzek, lze si domluvit jiný termín s p. učitelkou ve třídě. V rámci každodenního kontaktu nám sdělujete aktuální informace o dítěti a vidíte výsledky dětí přímo ve třídě. Na soustředěný rozhovor upřednostňujeme domluvu předem a klidné usednutí ke stolu (vše nelze řešit mezi dveřmi…). Schůzku můžete domluvit s paní učitelkou, v případě potřeby také s ředitelkou MŠ. Všechny uvedené formy najdete ve školním řádu školy.
Zároveň doporučuji z webu MŠ: v rubrice Pro rodiče: knihovna pro rodiče – možnost zapůjčení odborné literatury ze školní knihovny, zajímavé tipy a odkazy – na odborné články o výchově, školní zralosti apod. Rubriku budeme dále rozšiřovat.

Metoda trestu za špatné chování místo individuální práce na problému
Součástí naší každodenní práce je i řešení konfliktů mezi dětmi. Pokud se jedná o opakované nežádoucí chování, musí děti dostat patřičnou zpětnou vazbu – dostávají ji od dětí nebo od paní učitelky – je to pak přirozený důsledek určitého chování. Každý jsme na své dítě citlivý a je to tak v pořádku. Pokud nejste spokojeni s výchovným postupem učitelky, obraťte se na ni a nenechávejte si své pocity až do vyplnění závěrečného dotazníku. Každý pojmenovaný problém se s vámi snažíme individuálně řešit. Citát pro odlehčení: „Milí rodiče, prosíme vás, abyste nevěřili všemu, co o nás říkají vaše děti. My zase nebudeme věřit všemu, co děti říkají o vás.“

Nemocné děti ve třídách (nedůslednost v odmítání takových dětí k docházce)
S tímto problémem se vyrovnáváme každý den a budeme na něm dále pracovat. Pravidla jsou nastavená a snažíme se je vyžadovat, situace není vždy jednoznačná. Apelujeme na zodpovědnost rodičů, kteří vodí děti do MŠ na pokraji nemoci, nemocné nebo ne zcela vyléčené. Prosíme, aby mysleli hlavně na zdraví svých dětí, které odmala nadměrně zatěžují tím, že je již v dětství nenechají v klidu se zotavit z nemoci. Podepisují se tím na jejich celoživotních návycích a zdraví.

On-line nástěnka na webu
Na webu se snažíme vám přinášet všechny důležité informace a stále na něm pracujeme. Je vidět, že ho často využíváte, nejnavštěvovanější rubrikou byl jídelníček . Na stejné úrovni jako jídelníček je rubrika Nejbližší události, kde jsou v kalendáři v předstihu uvedeny všechny důležité akce, které vyžadují např. včasnější příchod do MŠ a nejen ty. Akce jednotlivých tříd jsou rozlišeny barevně. Obsáhlejší informace (letáky s informacemi, co je potřeba přinést) zachováme na informačních nástěnkách v šatnách, zároveň je budeme vkládat na web. Se správcem webu jednáme o jeho funkčních úpravách, aby byl pro vás co nejpřehlednější.

Alternativní program pro předškoláky místo spaní
Děti jsou ve školce v kolektivu vystaveny mnoha podnětům a jsou mnohdy unavenější než doma. Odpolední odpočinek je v MŠ potřebnou a přirozenou součástí psychohygieny. Předškoláci stejně jako ostatní děti vyslechnou na lehátku pohádku a pokud neusnou, mohou vstát dříve a věnovat se tiché činnosti u stolu. Než vstanou, musí ve třídě paní školnice stihnout uklidit po obědě včetně vytření podlahy. Pouze jedenkrát týdně je odpočinek vynechán – předškoláci docházejí na Metodu dobrého startu. Jiný den s předškoláky individuálně po krátkém odpočinku po obědě pracuje ped. asistentka.

Jídelníček-chybí šunka
V naší MŠ věnujeme kvalitnímu stravování dětí značnou pozornost (viz web – Stravování dětí), Uzeniny zařazujeme výjimečně v souladu s výživovými normami pro předškolní věk. Šunku používáme například jako náplň do oblíbených plněných bramborových knedlíků, abychom se vyhnuly použití uzeného masa.

Besídky a veškeré akce pro rodiče chceme vidět, co s dětmi děláte, něco předveďte divadlo, zpěv apod. Naprosto nevhodné mi přijdou „dílničky pro rodiče“, kde hlavně rodiče se zapojují. Vánoční besídka chyběla, možná se inspirujte v jiné MŠ
Rodiče, kteří docházejí s dětmi do naší MŠ po celé 3 roky, než dítě odejde do školy, vědí, že forma odpoledních akcí pro rodiče, je pestrá a mění se – hledáme nové formy, které budou příjemné a přitažlivé pro děti i rodiče. Tradiční slavnosti zůstávají, besídky a jejich obsah se mění. Často je ponechána forma třídní akce na p.učitelkách na třídě, paní učitelky jsou velmi kreativní. Místo klasických besídek vám v některých třídách byly nabídnuty společné činnosti v centrech aktivit, aby vám přiblížily způsob práce v programu Začít spolu. Každému vyhovuje něco jiného. Těšíme se, že se v dalším školním roce setkáme při slavnostech, besídkách a jiných neformálních společných akcích…

Málo sportovních aktivit (převážně „sedíte“ na písku)
Jsme rády, že rodiče vnímají větší potřebu pohybu pro své děti. V MŠ se snažíme děti všestranně rozvíjet, a to se týká i pohybu. Při pobytu v MŠ se učí mnoha novým dovednostem, rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku, orientaci v prostoru, obratnost, rychlost i výdrž, učí se překonávat své limity v tělocvičně… Hýbou se při každodenních činnostech – pohybových chvilkách, hrách, cvičení s pomůckami, kterými je naše MŠ dobře vybavená. Jedenkrát v týdnu má každá třída k dispozici tělocvičnu, každý den chodí 1 – 2 x denně ven a využívají k pohybu hlavně naši krásnou zahradu. Činnost v MŠ musí být vyvážená – činnost řízená x činnost volná. Venku na zahradě potřebují děti volnost a přirozený pohyb. Sezení na písku děti poslední dobou nepreferují, čím dál častěji se stává, že písek zůstává nevyužit a děti běhají a hrají si kolem něj. Po adaptaci nejmenších dětí zařazujeme dopoledne delší vycházky. Letos proběhlo v MŠ místní kolo sportovních her MŠ, seznámily se s pravidly hokejbalu a mohly si sport vyzkoušet. Dva výlety byly primárně zaměřeny na pohyb (návštěva Tonga, Herolandu). Jako jedna z mála MŠ se každoročně pouštíme na pětidenní pobyt do školy v přírodě, kde starší děti posilují svou fyzickou i psychickou zdatnost a odolnost. Jedenkrát týdně přihlášené starší děti navštěvovaly kroužek cvičení s externí lektorkou. Pokud máte možnost naši činnost zpestřit, ať nápadem nebo vlastní aktivitou, dejte nám o tom vědět.