Přijímání dětí

Výsledky příjmacího řízení
Zápis do běžných tříd
Zápis do speciálních tříd

Zápis do běžných tříd MŠ Strojařů Chrudim a Medlešice na školní rok 2024/2025

Do běžných tříd v Chrudimi jsou starší děti přijímány do heterogenních tříd (max. 24 – 25 dětí ve třídě), do Třídy Koťata jsou přijímány nejmladší děti (max. 16 dětí ve třídě). V Medlešicích je třída heterogenní (max. 24 dětí ve třídě).

Zápis do Mateřské školy, Chrudim 4, Strojařů 846, bude probíhat takto:

Zápisy budou probíhat za osobní účasti zákonného zástupce v kanceláři MŠ Strojařů, Chrudim, a to ve čtvrtek 9.5.2024 od 9:00 do 17:00hod a v pátek 10.5.2024 od 9:00 do 11:00hod.

K zápisu je nutné doložit ke kontrole:

  1. Originál rodného listu dítěte.
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce s trvalým bydlištěm v Chrudimi.
  3. Řádně vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od dětského lékaře o řádném očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Přihlášku naleznete níže v textu v dokumentech ke stažení nebo zde.

V případě, že podáváte přihlášky do více mateřských škol, napišteprosím, ručně na vytištěnou přihlášku, kterou mateřskou školu upřednostňujete. (č.1,2,3,…apod.)

O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelkou školy.

 

Zápis do speciálních tříd MŠ Strojařů Chrudim na školní rok 2024/2025

Na školní rok 2024/2025 nebude probíhat zápis do třídy Motýlci, zřízené pro děti s PAS a jinými neurovývojovými vadami, a to z důvodu plné kapacity třídy. Děkujeme za pochopení.

  • třída určená přednostně pro děti s vadami řeči (Korálky)
  • třída určená přednostně pro děti s autismem a jinými vývojovými poruchami (Motýlci)

Třídy jsou zřízeny podle §16 odstavce 9 školského zákona, dále se řídí dle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud uvažujete o zápisu k docházce do speciální třídy, využijte telefonické konzultace.

Zápis se koná za výše popsaných podmínek jako u běžných tříd, dále je třeba doložit doporučení Školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra). Školské poradenské zařízení bude k doporučení požadovat klinické zprávy dalších odborníků (logopeda, neurologa, apod.). Potřebné dokumenty je třeba shromáždit a doložit do MŠ co nejdříve, nejdéle však do 30. 5. 2024. Bez těchto dokumentů nelze dítě do speciálních tříd MŠ Strojařů přijmout.

O stanovení pořadí při přijetí dítěte do speciální třídy rozhoduje ředitelka školy společně se speciálními pedagogy na základě stanovených kritérií a dle kapacity volných míst ve speciálních třídách.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce mateřské školy. V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí telefonicky informováni.

Upozorňujeme, že předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší k 31. 8. 2024 věku 5 let. Nepřihlášení takového dítěte k předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte do MŠ česko-ukrajinsky

Směrnice kritéria přijetí 2024