Přijímání dětí

Výsledky příjmacího řízení
Zápis do běžných tříd
Zápis do speciálních tříd

Zápis do běžných tříd MŠ Strojařů Chrudim a Medlešice na školní rok 2017/2018

čtvrtek 4. 5. 2017 od 9:00 hod. do 17:00 hod.
pátek 5. 5. 2017 od 9:00 hod. do 11:00 hod.

Zápis bude probíhat v ředitelně MŠ Strojařů v Chrudimi.

K přijímacímu řízení s sebou přineste:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře)

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce mateřské školy. V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí písemně informováni.

Zápis do speciálních tříd MŠ Strojařů Chrudim na školní rok 2017/2018

  • třída určená přednostně pro děti se závažnými vadami řeči a komunikace
  • třída určená přednostně pro děti s poruchami autistického spektra

Třídy jsou zřízeny podle §16 odstavce 9 školského zákona, dále se řídí dle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se koná ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 9:00 hod. do 17:00 hod. a v pátek 5. 5. 2017 od 9:00 hod. do 11:00 hod. v ředitelně MŠ Strojařů v Chrudimi.

K zápisu do speciálních tříd přijďte, prosím, s dítětem, které má nastoupit k docházce do speciální třídy. Přineste s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře).

Aby mohla mateřská škola rozhodnout o přijetí dítěte do speciální třídy, je třeba doložit doporučení Školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního poradenského centra). Školské poradenské zařízení bude k doporučení požadovat klinické zprávy dalších odborníků (logopeda, apod.). Potřebné dokumenty je třeba shromáždit a doložit do MŠ do 1. 6. 2017. Bez těchto dokumentů nelze dítě do speciálních tříd MŠ Strojařů přijmout.

Rozhodujícím kritériem pro pořadí dětí při přijímacím řízení bude stanovisko školského poradenského zařízení, při překročení stanovené kapacity třídy rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce mateřské školy. V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí písemně informováni.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Kritéria_MS Strojaru_2017

Povinné předškolní vzdělávání – info pro rodiče

Školské obvody MŠ Chrudim