Přijímání dětí

Výsledky příjmacího řízení
Zápis do běžných tříd
Zápis do speciálních tříd
Zápis pro UK

Zápis do běžných tříd MŠ Strojařů Chrudim a Medlešice na školní rok 2022/2023

Do běžných tříd v Chrudimi jsou starší děti přijímány do heterogenních tříd (max. 25 dětí ve třídě), mladší děti do třídy Koťata určené pro děti od dvou do tří let (max. 16 dětí ve třídě). V Medlešicích je třída heterogenní (max. 25 dětí ve třídě).

Zápis do Mateřské školy, Chrudim 4, Strojařů 846, bude probíhat takto:

Zápisy budou probíhat za osobní účasti zákonného zástupce v kanceláři MŠ Strojařů, Chrudim, a to ve čtvrtek 5.5.2022 od 9:00 do 17:00hod a v pátek 6.5.2022 od 9:00 do 11:00hod.

K zápisu je nutné doložit ke kontrole:

1 .Originál rodného listu dítěte.

2. Občanský průkaz zákonného zástupce s trvalým bydlištěm v Chrudimi.

3. Řádně vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od dětského lékaře o řádném očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Přihlášku naleznete níže v textu v dokumentech ke stažení nebo zde .

V případě, že podáváte přihlášky do více mateřských škol, napište, prosím, ručně na vytištěnou přihlášku, kterou mateřskou školu upřednostňujete. (č.1,2,3,…apod.)

O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelkou školy.

Zápis do speciálních tříd MŠ Strojařů Chrudim na školní rok 2022/2023

  • třída určená přednostně pro děti se závažnými vadami řeči a komunikace (Korálky)
  • třída určená přednostně pro děti s autismem a jinými vývojovými poruchami (Motýlci)

Třídy jsou zřízeny podle §16 odstavce 9 školského zákona, dále se řídí dle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud uvažujete o zápisu k docházce do speciální třídy, využijte telefonické konzultace.

Zápis se koná za výše popsaných podmínek jako u běžných tříd, dále je třeba doložit doporučení Školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra). Školské poradenské zařízení bude k doporučení požadovat klinické zprávy dalších odborníků (logopeda, apod.). Potřebné dokumenty je třeba shromáždit a doložit do MŠ co nejdříve, nejdéle však do 30. 6. 2022. Bez těchto dokumentů nelze dítě do speciálních tříd MŠ Strojařů přijmout.

O stanovení pořadí a přijetí dítěte do speciální třídy rozhoduje ředitelka školy společně se speciálními pedagogy na základě stanovených kritérií. 

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce mateřské školy. V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí telefonicky informováni.

Upozorňujeme, že předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku 5 let. Nepřihlášení takového dítěte k předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Dokumenty ke stažení:
 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ
Žádost o přijetí dítěte MŠ česko-ukrajinsky
Seznam přijatých dětí