Přijímání dětí

Výsledky příjmacího řízení
Zápis do běžných tříd
Zápis do speciálních tříd

Zápis do běžných tříd MŠ Strojařů Chrudim a Medlešice na školní rok 2020/2021

Vzhledem k situaci nouzového stavu bude zápis do Mateřské školy, Chrudim 4, Strojařů 846, probíhat takto:

Ministerstvo školství a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zákonní zástupci vyplní přihlášku elektronicky v aplikaci Elektronický předzápis: www.elektronickyprezapis.cz

Postup najdete níže v příloze, V seznamu škol nás najdete pod oficiálním názvem školy – Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846. Pro přihlášku do Medlešic zadáte Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 – pracoviště Medlešice.

Předzápis bude zpřístupněn od 2. 5., v aplikaci vyplníte přihlášku, najdete zde i prohlášení o očkování.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku bude možné doručit se všemi přílohami škole následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy –  ti6kpsb
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze zaslat prostý e-mail) – info@msstrojaru.cz
  3. poštou – Mateřská škola Strojařů, Strojařů 846, 537 01 Chrudim
  4. do boxu  na zahradě školy – v zalepené obálce – box bude přístupný v pondělí, úterý od 9 do 15 hod., ve středu od 9 do 17 hod., ve čtvrtek od 9 do 11 hod.

V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou přihlášku a podepsanou ji předat do školy, lze  podepsat dokument po domluvě na zahradě školy. Pokud zákonní zástupci nemohou přihlášku vyplnit v programu Elektronický předzápis, dostaví se na označené místo na zahradě MŠ a přihlášku vyplní na místě 6. 5. – 7. 5.

Přihlášky zasílané elektronickou formou či poštou je potřeba doručit od 4. do 7. května 2020.

Osobní podání bude možné pouze po rezervaci (v aplikaci Elektronický předzápis) nebo tel. domluvě na tel. č.: 730 581 573, a to v termínech:

6. května – 9 –  17 hod., 7. května – 9 – 11 hod. v areálu MŠ – k boxu na zahradě vás navedou šipky.  

K vyplněné přihlášce je nutné doložit :

1 .Kopii rodného listu dítěte

2. Prohlášení rodiče o řádném očkování dítěte s podpisem zákonného zástupce + kopie obou stran očkovacího průkazu. Potvrzení od lékaře potřebujete jen v případě, kdy musíte doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Moc prosíme o čitelné vyplnění tel. č. a e-mailu, na který Vám bude následně zasláno registrační číslo Vašeho dítěte.

V případě, že podáváte přihlášky do více mateřských škol, napište, prosím, ručně na vytištěnou přihlášku, kterou mateřskou školu upřednostňujete.

O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelem školy.

Prosíme vás o trpělivost a vstřícnost, informace se budou doplňovat a zpřesňovat, sledujte, prosím, nadále náš web. Věříme, že zápis spolu dobře zvládneme i bez osobního kontaktu. I pro nás bude tato forma nová, vše  se spolu budeme učit.

Zápis do speciálních tříd MŠ Strojařů Chrudim na školní rok 2020/2021

  • třída určená přednostně pro děti se závažnými vadami řeči a komunikace (Korálky)
  • třída určená přednostně pro děti s autismem a jinými vývojovými poruchami (Motýlci)

Třídy jsou zřízeny podle §16 odstavce 9 školského zákona, dále se řídí dle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se koná za výše popsaných podmínek popsaných u běžných tříd, dále je  třeba doložit doporučení Školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního poradenského centra). Školské poradenské zařízení bude k doporučení požadovat klinické zprávy dalších odborníků (logopeda, apod.). Potřebné dokumenty je třeba shromáždit a doložit do MŠ  co nejdříve, vzhledem k mimořádné situaci nejdéle do 31. 8. 2020. Bez těchto dokumentů nelze dítě do speciálních tříd MŠ Strojařů přijmout.

Rozhodujícím kritériem pro pořadí dětí při přijímacím řízení bude stanovisko školského poradenského zařízení, při překročení stanovené kapacity třídy rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).

 

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce mateřské školy. V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí telefonicky a písemně informováni.

Dokumenty ke stažení:
 
Kritéria přijetí 2020
Postup předzápis
Seznam přijatých dětí 2020 – 2021