Přijímání dětí

Výsledky příjmacího řízení
Zápis do běžných tříd
Zápis do speciálních tříd

Zápis do běžných tříd MŠ Strojařů Chrudim a Medlešice na školní rok 2023/2024

Do běžných tříd v Chrudimi jsou starší děti přijímány do heterogenních tříd (max. 25 dětí ve třídě), do třídy Koťata určené pro nejmladší děti (max. 16 dětí ve třídě). V Medlešicích je třída heterogenní (max. 25 dětí ve třídě).

Zápis do Mateřské školy, Chrudim 4, Strojařů 846, bude probíhat takto:

Zápisy budou probíhat za osobní účasti zákonného zástupce v kanceláři MŠ Strojařů, Chrudim, a to ve čtvrtek 4.5.2023 od 9:00 do 17:00hod a v pátek 5.5.2023 od 9:00 do 11:00hod.

K zápisu je nutné doložit ke kontrole:

1 .Originál rodného listu dítěte.

2. Občanský průkaz zákonného zástupce s trvalým bydlištěm v Chrudimi.

3. Řádně vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od dětského lékaře o řádném očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Přihlášku naleznete níže v textu v dokumentech ke stažení nebo zde .

V případě, že podáváte přihlášky do více mateřských škol, napište, prosím, ručně na vytištěnou přihlášku, kterou mateřskou školu upřednostňujete. (č.1,2,3,…apod.)

O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelkou školy.

Termíny a kritéria se týkají rovněž ukrajinských dětí s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Zápis do speciálních tříd MŠ Strojařů Chrudim na školní rok 2023/2024

  • třída určená přednostně pro děti se závažnými vadami řeči a komunikace (Korálky)
  • třída určená přednostně pro děti s autismem a jinými vývojovými poruchami (Motýlci)

Třídy jsou zřízeny podle §16 odstavce 9 školského zákona, dále se řídí dle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud uvažujete o zápisu k docházce do speciální třídy, využijte telefonické konzultace.

Zápis se koná za výše popsaných podmínek jako u běžných tříd, dále je třeba doložit doporučení Školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra). Školské poradenské zařízení bude k doporučení požadovat klinické zprávy dalších odborníků (logopeda, apod.). Potřebné dokumenty je třeba shromáždit a doložit do MŠ co nejdříve, nejdéle však do 30. 6. 2023. Bez těchto dokumentů nelze dítě do speciálních tříd MŠ Strojařů přijmout.

O stanovení pořadí a přijetí dítěte do speciální třídy rozhoduje ředitelka školy společně se speciálními pedagogy na základě stanovených kritérií. 

Kritéria stanovená pro logopedickou třídu:

Prioritně budou přijímány děti se závažnými řečovými vadami bez přidružených poruch.

Dále budou přednostně přijímány děti, které v současnosti nenavštěvují žádnou MŠ a v následujícím školním roce musí dle zákona plnit povinnou předškolní docházku.

Další v pořadí budou přijímány děti s kombinací závažných řečových vad a jiných poruch.

Kapacita speciální třídy.

Kritéria stanovená pro třídu pro děti s PAS a jinými neurovývojovými vadami.:

Prioritně budou přijímány děti s PAS a vývojovou dysfázií smíšeného a receptivního typu.

Dále budou přednostně přijímány děti, které v současnosti nenavštěvují žádnou MŠ a v následujícím roce musí dle zákona plnit povinnou předškolní docházku.

Další v pořadí budou přijímány děti, pro které je vhodná terapie ABBA a děti s jinými neurovývojovými vadami.

Kapacita speciální třídy.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce mateřské školy. V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí telefonicky informováni.

Upozorňujeme, že předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku 5 let. Nepřihlášení takového dítěte k předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Dokumenty ke stažení:
 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání česko-ukrajinsky
Kritéria pro přijetí 2023/2024
Seznam přijatých dětí pro rok 2023/2024