Přijímání dětí

Výsledky příjmacího řízení
Zápis do běžných tříd
Zápis do speciálních tříd

Zápis do běžných tříd MŠ Strojařů Chrudim a Medlešice na školní rok 2020/2021

Zveme vás k návštěvě běžných tříd a na konzultaci s ředitelkou MŠ v rámci Dne otevřených dveří MŠ dne 15. 4. 2020. Podrobnosti budou uveřejněny v aktualitách/důležitých informacích.

Zápis proběhne v ředitelně MŠ Strojařů v Chrudimi.

středa 6. 5. 2020 od 9:00 hod. do 17:00 hod.
čtvrtek 7. 5. 2020 od 9:00 hod. do 11:00 hod.

K přijímacímu řízení s sebou přineste:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře)

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce mateřské školy. V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí telefonicky i písemně informováni.

Zápis do speciálních tříd MŠ Strojařů Chrudim na školní rok 2020/2021

  • třída určená přednostně pro děti se závažnými vadami řeči a komunikace (Korálky)
  • třída určená přednostně pro děti s autismem a jinými vývojovými poruchami (Motýlci)

Třídy jsou zřízeny podle §16 odstavce 9 školského zákona, dále se řídí dle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

K návštěvě tříd a konzultaci vás zveme kdykoli do konce dubna 2019 – nejlépe po osobní domluvě, abychom se vám mohli věnovat. Můžete využít také dny otevřených dveří – Motýlci 2. 4. a 15. 4. 2020 a Korálky – 15. 4. 2020 – podrobnější informace najdete  na webu v aktualitách/ důležitých informacích.

Zápis se koná ve středu 6. 5. 2020 od 9:00 hod. do 17:00 hod. a ve čtvrtek 7. 5. 2020 od 9:00 hod. do 11:00 hod. v ředitelně MŠ Strojařů v Chrudimi.

K zápisu do speciálních tříd přijďte, prosím, s dítětem, které má nastoupit k docházce do speciální třídy. Přineste s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře).

Aby mohla mateřská škola rozhodnout o přijetí dítěte do speciální třídy, je třeba doložit doporučení Školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního poradenského centra). Školské poradenské zařízení bude k doporučení požadovat klinické zprávy dalších odborníků (logopeda, apod.). Potřebné dokumenty je třeba shromáždit a doložit do MŠ do 1. 6. 2020. Bez těchto dokumentů nelze dítě do speciálních tříd MŠ Strojařů přijmout.

Rozhodujícím kritériem pro pořadí dětí při přijímacím řízení bude stanovisko školského poradenského zařízení, při překročení stanovené kapacity třídy rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce mateřské školy. V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí telefonicky a písemně informováni.

Dokumenty ke stažení:

 
Kriteria prijeti 2019
Školské obvody Chrudim
Žádost o přijetí dítěte 2019/20
Seznam přijatých 2019-2020