Přijímání dětí

Výsledky příjmacího řízení
Zápis do běžných tříd
Zápis do speciálních tříd

Zápis do běžných tříd MŠ Strojařů Chrudim a Medlešice na školní rok 2021/2022

Do běžných tříd v Chrudimi jsou starší děti přijímány do heterogenních tříd (max. 25 dětí ve třídě), mladší děti do třídy Koťata určené pro děti od dvou do tří let (max. 16 dětí ve třídě). V Medlešicích je třída heterogenní (max. 25 dětí ve třídě).

Vzhledem k epidemiologické situaci  bude zápis do Mateřské školy, Chrudim 4, Strojařů 846, probíhat takto:

Zápisy budou probíhat za zpřísněných hygienických opatření.

Zákonní zástupci vyplní přihlášku elektronicky v aplikaci Elektronický předzápis: www.elektronickyprezapis.cz

Postup najdete níže v příloze, V seznamu škol nás najdete pod oficiálním názvem školy – Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846. Pro přihlášku do Medlešic zadáte Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 – pracoviště Medlešice.

Předzápis bude k vyplnění zpřístupněn od 3. 5.  – přihlášku vyplníte v aplikaci.

K vyplněné přihlášce je nutné doložit :

1 .Kopii rodného listu dítěte

2. Potvrzení od dětského lékaře o řádném očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Moc prosíme o pečlivé vyplnění tel. č. a e-mailu, na který Vám bude následně zasláno registrační číslo Vašeho dítěte.

V případě, že podáváte přihlášky do více mateřských škol, napište, prosím, ručně na vytištěnou přihlášku, kterou mateřskou školu upřednostňujete.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami bude možné doručit  škole následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy –  ti6kpsb
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze zaslat prostý e-mail) – info@msstrojaru.cz
  3. poštou – Mateřská škola Strojařů, Strojařů 846, 537 01 Chrudim
  4. do boxu  na zahradě školy – v zalepené obálce – box bude přístupný v pondělí 10. 5. od 9 do 17 hod., v úterý 11. 5. od 9 do 11 hod.

V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou přihlášku a podepsanou ji předat do školy, lze  podepsat dokument po domluvě na zahradě školy. Pokud zákonní zástupci nemohou přihlášku vyplnit v programu Elektronický předzápis, dostaví se na označené místo na zahradě MŠ a přihlášku vyplní na místě 10. 5. – 11.5.

Přihlášky zasílané elektronickou formou či poštou je potřeba doručit od 3. 5. do 11. 5. 2021.

Osobní podání bude možné v termínech:

10. května – 9 –  17 hod., 11. května – 9 – 11 hod. v areálu MŠ – k boxu na zahradě vás navedou šipky.  

O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelkou školy.

Prosíme vás o trpělivost a vstřícnost, informace se budou doplňovat a zpřesňovat, sledujte, prosím, nadále náš web. Věříme, že zápis spolu dobře zvládneme.

Zápis do speciálních tříd MŠ Strojařů Chrudim na školní rok 2021/2022

  • třída určená přednostně pro děti se závažnými vadami řeči a komunikace (Korálky)
  • třída určená přednostně pro děti s autismem a jinými vývojovými poruchami (Motýlci)

Třídy jsou zřízeny podle §16 odstavce 9 školského zákona, dále se řídí dle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud uvažujete o zápisu k docházce do speciální třídy, využijte telefonické konzultace na tel.: 730 581 573. 

Zápis se koná za výše popsaných podmínek popsaných u běžných tříd, dále je  třeba doložit doporučení Školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního poradenského centra). Školské poradenské zařízení bude k doporučení požadovat klinické zprávy dalších odborníků (logopeda, apod.). Potřebné dokumenty je třeba shromáždit a doložit do MŠ  co nejdříve, vzhledem k mimořádné situaci nejdéle do 31. 8. 2021. Bez těchto dokumentů nelze dítě do speciálních tříd MŠ Strojařů přijmout.

Rozhodujícím kritériem pro pořadí dětí při přijímacím řízení bude stanovisko školského poradenského zařízení, při překročení stanovené kapacity třídy rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce mateřské školy. V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí telefonicky a písemně informováni.

Upozorňujeme, že předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 5 let. Nepřihlášení takového dítěte k předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek (hrozí pokuta 5000 Kč).

Dokumenty ke stažení:
 
Kritéria přijetí 2021
Potvrzení lékaře
Postup předzápis
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022