S kým spolupracujeme

S Městem Chrudim

Město Chrudim je zřizovatelem naší mateřské školy. Podporuje finančně provoz školy a stará se o údržbu budov. S představiteli města konzultujeme naše záměry a plány, jednotliví pracovníci odborů jsou cennými odbornými poradci a pomocníky. Naše škola je partnerskou organizací projektu Zdravé město Chrudim, uznáváme hodnoty Místní Agendy 21 a snažíme se k udržitelnému rozvoji směřovat jak provozními opatřeními, tak ekovýchovnými aktivitami s dětmi. Spolupracujeme také s Chrudimskou Besedou při pořádání kulturních akcí pořádaných městem a dalšími příspěvkovými organizacemi města.

S rodiči

Na spolupráci s rodiči nám velmi záleží, vnímáme je jako hlavní partnery. Scházíme se jak na klasických informativních schůzkách (úvodní schůzky, dny otevřených dveří), tak na neformálních akcích, kde je větší prostor pro vzájemné poznávání a navázání další spolupráce (dětské slavnosti, dílny pro rodiče s dětmi, cyklovýlety, „Dělání“ na zahradě, koncerty Tralaláčku).
Spolupráce rodičů využíváme také při organizaci exkurzí, výprav do zaměstnání (kadeřnický salón, zubař, truhlář, pekař, návštěva statku) a při návštěvách řemeslně zručných rodičů v MŠ (pletení pomlázek, košíků). Ve třídách s prvky „Začít spolu“ jsme vděčni aktivním rodičům, kteří jsou ochotni asistovat při činnostech náročnějších na organizaci (např. při odšťavňování ovoce a zeleniny, pečení apod.).

S Amálkou – předškolním klubem při Amalthea Chrudim

Klub Amálka je určen dětem předškolního věku z málo podnětného rodinného prostředí. Některé přecházejí z klubu k nám do školky. Aby jejich adaptace proběhla co nejlépe, seznamujeme tyto děti s režimem MŠ předem. Snažíme se je přirozeně zapojovat  – navštěvují naše třídy, divadelní představení v MŠ, docházejí na zkoušky Tralaláčku apod. Scházíme se s pracovníky Amálky a konzultujeme s nimi otázky fungování rodin a adaptace dětí.

S Dětským domovem se školou, Střediskem výchovné péče Chrudim

Zveme děti a pracovníky Dětského domova se školou (DDŠ) na celoškolní akce – workshopy, besídky, zahradní slavnosti, výlety. 
Naše paní učitelky rády využívají nabídky účasti na vzdělávacích akcích DDŠ.

S Ekocentrem Paleta

S Paletou velmi úzce spolupracujeme, zúčastňujeme se ekovýchovných programů pořádaných pro školy. V kuchyni využíváme poznatky a dovednosti získané proškolením v projektu Zdraví na talíři.

S chrudimskými školami

Nejužší spolupráce je nastavena s mateřskými školami. Základní školy navštěvujeme s předškoláky zejména v době zápisu do prvních tříd. Studenti středních škol připravují program pro naše děti, zejména studenti Gymnázia a Střední školy zdravotní a sociální.

 

S pedagogickými školami

Poskytujeme odborné vedení praxí studentkám středních, vyšších a vysokých pedagogických škol.

Se seniory

V těsné blízkosti mateřské školy je Dům s pečovatelskou službou pro seniory (CSSP Strojařů). Společné aktivity (zpívání, cvičení, keramika, apod.) umožňují přirozené setkávání malých dětí a seniorů, čímž dochází ke vzájemnému poznávání specifik obou generací, ke vzájemnému obohacování a ke vzájemné toleranci. Také spolupracujeme s Domovem seniorů u bývalého pivovaru, Denním stacionářem pro seniory Pohoda. Tam všude dělají radost naše děti z Tralaláčku písničkami zpívanými od srdíčka.

Se školskými poradenskými zařízeními

Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim, SPC Svítání Pardubice, SPC Skuteč – pracovníci těchto organizací navštěvují děti ve speciálních třídách. Konzultujeme společně individuální výchovně vzdělávací plány dětí a volíme společný postup, formy a metody vzdělávání.