Vzdělávací program „Barevný rok“

Barevný rok
Společným vodítkem pro výchovu a vzdělávání v naší mateřské škole je školní vzdělávací program „Barevný rok“. Hlavním zaměřením školního vzdělávacího programu (ŠVP) je pěstování zdravých mezilidských vztahů a ekovýchova. Pro děti připravujeme smysluplné činnosti bez nezdravého soutěžení, srovnávání, ponižování. Podle základní filozofie MŠ pracujeme ve všech třídách. Děti ze speciální třídy logopedické se zapojují do všech akcí školy, děti z autistické třídy a jinými vývojovými poruchami se účastní akcí školy podle jejich aktuálních potřeb a možností. Setkávají se s dětmi z ostatních tříd na zahradě a navazují zde kontakty s vrstevníky. Děti z běžných tříd se tak nenásilně učí přijímat kamarády, kteří komunikují odlišným způsobem. V běžných třídách MŠ Strojařů využíváme prvky programu Začít spolu, práce ve speciálních třídách je jiná – děti zde potřebují, aby se jim paní učitelky věnovaly z velké míry individuálně.

Pěstování dobrých vztahů s dětmi a mezi dětmi je zásadní ve všech třídách MŠ. Daří se nám tvořit třídní pravidla společně s dětmi a jejich dodržování přináší klid a bezpečí. Děti motivujeme pozitivně, omezujeme zákazy a příkazy. Chyby vnímáme jako přirozenou součást učení, díky nim děti nabývají nové zkušenosti. Drobné konflikty si děti dokáží vyřešit samy nebo s pomocí kamaráda. Problémy, se kterými si děti samy neporadí, se snažíme řešit s citem a hledáme řešení v komunitním kruhu. Nehledáme viníka, ale cestu, jak se domluvit. Vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Využíváme výhody  heterogenních (věkově smíšených) tříd, kde se mladší děti rychle učí od starších kamarádů. Starší děti přirozeně pomáhají mladším. Ve velkém kolektivu se dělí děti na menší skupinky, často podle svého výběru, a v těch se učí dobře spolupracovat. Upřednostňujeme spolupráci před soutěžením. Učíme děti vidět pestrost dětského společenství a tolerovat a přijímat odlišnosti. Příležitostí je každodenně mnoho a velmi cenné je setkávání s dětmi se zdravotním postižením.
Všichni pracovníci MŠ se snaží být pro děti dobrým příkladem.

 

Ekovýchova prolíná výchovně vzdělávacím procesem i provozem MŠ. S dětmi objevujeme přírodní zákonitosti a zázraky. K pozorování a pěstování využíváme hlavně naši krásnou zahradu s přírodními prvky, zejména její část – „Kouzelnou zahradu“. Výpěstky s dětmi zkoumáme všemi smysly a zpracováváme je. Do běžných činností ve třídách zařazujeme jednoduché pokusy. Snažíme se, aby si děti vše samy vyzkoušely a učily se prožitkem.

Do ŠVP jsme zařadili pro starší děti pětidenní pobyt – MŠ v přírodě. Zde je čas a prostor poznávat přírodu i sebe navzájem docela jinak než ve třídě.

V celé školce se snažíme se o ekologicky šetrný provoz, kterému se v běžných denních činnostech učí všechny děti. Podílejí se na něm i všichni zaměstnanci. V praxi to znamená systematické třídění odpadů (v tomto školním roce jsme začali i s tříděním bioodpadu z kuchyně), šetření vodou i energií, používání ekologicky šetrných prostředků k praní a čištění, šetrném využívání papíru a výtvarných potřeb.
V kuchyni paní kuchařky denně připravují chutné a zdravé jídlo, upřednostňují kvalitní sezónní místní suroviny a vyhledávají moderní zdravé receptury.
Organizujeme vlastní ekovýchovné aktivity, zapojujeme se do osvětových akcí Zdravého města Chrudim, spolupracujeme s místními prodejnami zdravé výživy, zemědělci, hojně využíváme ekoprogramy chrudimské pobočky Ekocentra Paleta.
Při organizování exkurzí, výletů, zvelebování zahrady zapojujeme rodiče dětí. Díky zapojení do třídění odpadů jsme úspěšní ve sběru hliníku. Dále sbíráme papír, plasty, sklo, bioodpad, elektroodpad.