Začít spolu

Mezinárodní program Začít spolu (Step by Step) je program orientovaný na dítě, vycházející především z Komenského díla Škola hrou a hlavních myšlenek psychologa C. Rogerse.

Učitel poskytuje dítěti v procesu výchovy podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí, uznání a empatickém naslouchání. Při tvorbě programu také učitel vychází ze zájmu dětí a poznatku, že při hře se dítě nejlépe a nejefektivněji učí. Učitel hraje roli podporujícího průvodce, partnera, který je autoritou = vyzrálou osobností, která nemanipuluje, nenařizuje, nepředkládá hotové informace.

Prostor třídy je uspořádán do center aktivit – pracovních koutků, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými materiály, které jsou k dispozici v každém z center. Děti si druh centra aktivity volí samy podle svého zájmu. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním, řeší problémy, komunikují. Jsou vedeny k samostatnosti a ke spolupráci.

Program připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, učení je bavilo a nebylo pro ně stresem. Uznává a podněcuje vývoj rysů osobnosti, které budou potřebné v rychle měnícím se světě.