Spolu je nám dobře

Svět lidí je pestrý. Každý jsme jiný a všichni máme právo být přijímáni takoví, jací jsme. Učíme se spolu v každodenních situacích, aby nám bylo dobře.
Učíme se úctě a toleranci při setkávání s kamarády s jiným názorem i s lidmi výrazněji odlišnými než jsme my sami – učme se chovat ke starším lidem, k  lidem handicapovaným, k  lidem z různého sociokulturního prostředí, k lidem různé pleti, jazyka, kulturních zvyklostí, rodinného zázemí …

Hlavní cíle projektu:

  • vytvářet základy morálních hodnot
  • upevňovat prosociální postoje ve vztahu k ostatním lidem (citlivost, tolerance, respekt, úcta, solidarita)
  • začleňovat děti do kolektivu s respektem k jejich odlišnostem
  • vytvářet povědomí o existenci jiných kultur a národností

Projekt zahrnuje spolupráci s předškolním klubem Amálka, Dětským domovem se školou a Střediskem výchovné péče Chrudim, spolupráci se seniory – s CSSP v ul. Strojařů, stacionářem Jitřenka, Pohoda, Domem seniorů za bývalým pivovarem a projekt Adopce na dálku indické dívky Marie Siddi a aktivity k samozřejmému přijímání a začlenění zdravotně handicapovaných dětí.
Naplňování projektu probíhá v průběhu celého školního roku. Na jednotlivých třídách se zařazují v rámci třídního vzdělávacího plánu činnosti, hry a společná setkání. Jsou využívány každodenní situace, kdy se učí děti řešit vzniklé okamžité situace, které přináší život.