Covidová opatření od 1.9. 2021

24. Srpen 2021

Vážení rodiče, na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a Manuálu k provozu škol z MŠMT, bude chod MŠ od září 2021 probíhat následovně:

  • Děti běžně nemusí v prostorách MŠ používat roušky, nemusí se testovat.
  • Rodiče nadále musí při vstupu do MŠ použít respirátor.
  • Do MŠ nemají přístup infekčně nemocné osoby.

Prosíme rodiče, aby důkladně zvážili zdravotní stav svůj i svých dětí! Dětem, které budou vykazovat příznaky nemoci nebude umožněn vstup do MŠ. Pokud se dostaví příznaky v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole, s nasazenou rouškou, musí absolvovat izolaci do příchodu rodiče. Pro tento případ vybavte prosím děti jednorázovou rouškou, která bude k dispozici na jejich místě v šatně.

(Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).)

  • Vzhledem k doporučení o zajištění co největší homogenity kolektivů (omezení slučování dětí) nebudou v prvním pololetí v MŠ probíhat zájmové kroužky. (Pokud bude v následujících měsících epidemiologická situace příznivější, jejich realizace by mohla probíhat ve 2. pololetí).
  • Omezuje se pohyb cizích osob v prostorách MŠ (pořádání kulturních akcí, apod.)

Prosíme rodiče, aby se rodičovských schůzek zúčastnil pouze jeden zákonný zástupce dítěte.

  • nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6let a vrátily se ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. Po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy (Tato povinnost neplatí po absolvování izolace). Děti starší 6ti let se po návratu z rizikových zemí prokazují negativním testem.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy naleznete na stránkách ministerstva zahraničních věcí.

Výše uvedená opatření jsou určena pro školy a školská zařízení zapsané do rejstříku podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souvislosti s dodržování základních principů prevence a vzniku a šíření infekčních nemocí.

Předem děkujeme rodičům za spolupráci a ohleduplnost. Věříme, že při dodržování uvedených opatření tak společně zabráníme plošnému šíření nákazy a tím i případnému uzavření MŠ.